Försvarshögskolan logotyl, endast sigill. Cirkelformad linje med blad och ett svärd med en fjäder över i mitten.

Presentia studia securitas futura

Försvarshögskolans studentkår representerar dig och dina intressen i frågor som rör din utbildning. Kåren är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter.

Studentkårens sektioner

Kåren har som sin kärnuppgift att bedriva studiebevakande verksamhet vid Försvarshögskolan. Då inte alla studenter studerar under samma villkor och förutsättningar arrangeras denna verksamhet i fyra olika sektioner; Civila sektionen, Sektionen för grundläggande militär utbildning, Sektionen för högre militär utbildning, och Doktorandsektionen.

Civila sektionen, CIVSEK, vänder sig till civila studenter på kandidat- och mastersnivå, detta gäller både för de som studerar på program eller de som läser enskilda terminer. Sektionen för grundläggande militär utbildning, OP-sektionen, vänder sig till kadetter på officersprogrammet. Sektionen för högre militär utbildning, HOP-sektionen, vänder sig till uppdragsstuderande på programmet för högre officersutbildning. Doktorandsektionen, slutligen, vänder sig till alla doktorander vid skolan. Genom dessa sektioner finns kåren representerad bland så gott

som alla av FHS beslutande organ för utbildningsrelaterade frågor. Sektionernas ledare, sektionsföreträdare, väljs vid årsmöten som sektionera håller på egen hand. Därefter finns det många olika positioner inom sektionerna att engagera sig i för att hjälpa till att säkra kvalitén och studentintresset bland skolans utbildningar.

Utskott & Sektioner

Studentkårens utskott

Studiesociala utskottet

Studiesociala utskottet är den del av studentkåren som verkar för att främja en god gemenskap mellan skolans studenter genom att arrangera olika typer av sociala evenemang. Vad som arrangeras beror på utskottets intresse och engagemang, men grundverksamheten går ut på̊ att genomföra introduktionsaktiviteter för nya studenter, arrangera sittningar, hålla aktiviteter i mässen och några olika sportarrangemang. Utskottets verksamhet ska utgå̊ från studenternas intresse och riktas mot alla skolans studenter. Vem som helst inom skolan kan ansöka om att gå med i utskottet och bidra till arbetet, men utskottsledaren ska vara ledamot i kårstyrelsen. Studiesociala utskottet samarbetar med officersaspiranternas traditionella förtroendeorganisation ’Höga Rådet’ och andra kårer.

Vill du bli aktiv studiesociala utskottet? Hör av dig till studiesocial.karen@fhs.se.

Arbetsmarknads­gruppen Kompass (AMG)

Studentkårens arbetsmarknadsverksamhet sker främst genom Arbetsmarknadsgruppen Kompass (AMG). Det är genom AMG som kåren å sina medlemmars vägnar skapar formella och informella kontakter gentemot arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsverksamheten tar sin utgångspunkt i två̊ saker; studentintresset och samhällsnyttan. Studentintresset väger alltid tyngst och innebär helt enkelt att kåren i första hand ska söka samarbeten med aktörer som är relevanta och intressanta för kårens medlemmar. Civila som militära. Med samhällsnytta menas främst att kåren i sitt arbete ska beakta sin roll som samarbetskår med en totalförsvarsmyndighet. Det kan finnas vissa aktörer som därför vore opassande att bjuda in för att marknadsföra sig.

Vill du bli aktiv i Arbetsmarknadsgruppen? Hör av dig till kompass@fhs.se.

Bli medlem