top of page
  • Studentkårens Andra vice ordförande

Från extrastämman den 18 januari


Som ni kanske känner till så genomfördes Kårens extrastämma den 18 januari och jag tänkte i det här inlägget gå igenom lite av vad vi kom fram till under stämman för er som inte kunde närvara. Under stämman behandlades tre propositioner: stadgeförändringar, revidering i verksamhetsplan samt revidering av budgeten.


Förslaget till stadgeändringar har utarbetats av en arbetsgrupp som tillsattes efter årsstämman 2023. Arbetsgruppens huvuduppgift var att utreda möjligheten att flytta tiden för årsstämman till vårterminen istället för höstterminen. Arbetsgruppen fann att det skulle vara gynnsamt att flytta årsstämman till vårterminen eftersom det bland annat skulle ge förstaårsstudenter som önskar kandidera till kårstyrelsen mer tid att engagera sig, det skulle gynna kontinuiteten samt att det skulle ligga i linje med hur det brukar se ut för andra studentkårer. Utöver detta föreslog arbetsgruppen även ett antal andra ändringar i stadgarna, vilket du kan läsa mer om i bilagorna till protokollet för extrastämman som går att hitta i dokumentarkivet. Stämman biföll förslaget en första gång på den här stämman, men i enlighet med stadgarna behöver förslaget röstas igenom på ytterligare en stämma för att antas. Styrelsen avser att kalla till en extrastämman den 25 april 2024 för att anta det slutgiltiga förslaget.


Den andra propositionen som berördes under extrastämman var revidering i verksamhetsplanen. Av de ändringar som föreslogs av styrelsen vill jag särskilt belysa förslaget att flytta mentorskapsprogrammet från den här terminen till höstterminen 2024. Bakgrunden till detta är framförallt att det spås få större genomslag om det genomförs i samband med att ett större antal nya studenter tillkommer, men även att det inte har funnits förutsättningar för att genomföra det den här terminen.


Slutligen så diskuterades revidering av budget. Det som gemene student kommer påverkas mest av med den nya budgeten är att det studiesociala utskottet, det vill säga det utskottet som bland annat ansvarar för sittningar, har fått en utökad budget. Studiesociala utskottet har nu 700 000kr att manövrera med, till skillnad från 350 000kr i föregående budget. Detta kommer att medföra att det kan genomföras fler sittningar, men även att ytterligare studiesociala aktiviteter blir möjliga att organisera.


Samtliga propositioner bifölls enhälligt av stämman, vilket är glädjande.


Nedan finner du en kopia av det diskussionsprotokoll som fördes vid extrastämman, om du vill få lite mer inblick i vad som hände. I bilagorna till det fullständiga protokollet går det att läsa i detalj vad propositionerna handlade om.


Nästa extrastämma planeras till den 25e april 2024. Hoppas vi ses då!


 
Diskussionsprotokoll fört vid Försvarshögskolans studentkårs extrastämma torsdagen den 18 januari 2024.

							§1–3
Kårstyrelsens ordförande, R. Lindstedt, förklarade stämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna. Därpå godkändes den framlagda dagordningen samt så fastställdes procedurreglerna.
							§4–6
Till mötesordförande valdes C. Åkerström och till sekreterare valdes undertecknad. Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes E. Erlands och E. Lofthammar.
							§7–8
Lokalen för sammankomsten var ”Gripen” på Försvarshögskolan. Sammankomsten hade samlat 19 personer, varav 17 fastställdes som röstberättigade. Församlingen ansåg mötet vara stadgeenligt utlöst.
							§9
Efter att mötesformalia avhandlats övergick man till att diskutera de propositioner som givit anledning till sammanträdet. Kårstyrelsen ordförande, R. Lindstedt, redogjorde för den första propositionen. Stadgeändringarna föreslogs att bifallas som ett första förslag på denna stämma, för att slutligen antas på ytterligare en stämma, den 25e april, i enlighet med stadgarnas bestämmelser för revidering av dessa. Han yrkade avslag på den del av propositionen som gällde att valberedningen skulle bereda arvodering, då valberedningen hade invändningar mot detta. Lindstedt betonade att huvudförslaget syftade till att flytta tidpunkten för årsstämman till våren, vilket bland annat skulle gynna kontinuiteten och kompetensen i kårstyrelsen. Därefter öppnade mötesordförande Åkerström upp för frågor.  E. Erlands – i egenskap av valberedningen – frågade om Ordförande Lindstedt ansåg att det skulle underlätta eller försvåra arbetet med att finna en ny ordförande när valet förflyttades till våren. Lindstedt fick replik och framhöll att det är av vikt att finna lämpliga personer till samtliga poster i styrelsen och att därigenom säkerställa kontinuitet. Han tillade att det kändes naturligt att man går från att ha suttit i sektion, till styrelsen och sedan ordförande, men att det givetvis finns möjlighet att kandidera till ordförande direkt. Ingen ytterligare diskussion förekom och mötesordförande Åkerström framlade propositionen för votering genom acklamation. Propositionen, med undantag för den del som yrkats avslag på, bifölls enhälligt av stämman.  
	Därefter redogjorde Lindstedt för ändringar i verksamhetsplanen, vilket var stämmans andra proposition. Det klargjordes särskilt att mentorskapsprogrammet fick en ny tidsplan. Mötesordförande Åkerström bjöd in till frågor och Erlands – i egenskap av medlem – frågade varför mentorskapsprogrammet ej kunde genomföras under våren. Svaret blev att förutsättningarna inte hade funnits och att andra prioriteringar hade gjorts. Därefter gick förslaget till votering genom acklamation. Propositionen bifölls enhälligt av stämman.                    
	Slutligen avhandlades styrelsens sista proposition, förslag till reviderad budget, där Ekonomiansvarig E. Westergren föredrog inför stämman. Westergren uppmärksammade stämman på att budgeten behövde revideras för att möjliggöra fler studiesociala aktiviteter. Mer livlig blev diskussionen denna gång efter det att mötesordförande Åkerström öppnat upp för frågor. Erlands – i egenskap av medlem – frågade hur det kommer sig att den nya budgeten går från att ha gått över 25tkr i godo till att gå back över 200tkr. Lindstedt inledde sitt svar med att framhålla att Kåren har över 1.6mnkr i tillgångar, varefter faktumet att utgiftsramen för det studiesociala utskottet har dubblerats belystes. Vidare poängterades att budgeten avsätter medel för verksamhet som i realiteten inte använts. Frågan gick vidare till N. Lindqvist – i egenskap av medlem – som frågade varför intäkterna för det studiesociala utskottet går från 250tkr till 400tkr. Lindstedt tog återigen ordet och svarade att det är eftersom intäkterna kommer från olika evenemang och intäkterna från dessa evenemang antagas öka. R. Steffens – såsom styrelseledamot – anslöt sig och sade att den reviderade budgeten innebär en ambitionshöjning där fler sittningar förväntas genomföras vilket därigenom genererar ökade intäkter. Westergren tog ordet och poängterade att vissa inkomstramar är svårberäknade. L. Vikinge - chef för det studiesociala utskottet – avslutade diskussionen med att erinra att sittningar kostar mycket och att den reviderade budgeten innebär att utskottet får möjlighet att planera evenemang utöver sittningar. Därefter bifölls mötets sista proposition enhälligt av stämman.
							§10–11
Lindstedt underrättade stämman om att inga motioner eller enkla frågor inkommit till styrelsen. Därefter öppnades stämman upp för övriga frågor av Åkerström. C. Mäntynen – i egenskap av medlem – frågade varför det icke finnas krav på valberedningen att vara medlem i Kåren, i synnerhet eftersom de reviderade stadgarna fastslår att minst en person i valberedningen bör vara medlem. Efter en kortare diskussion där flera gjorde sig till tals konstaterade Lindstedt att stadgarna fastslår att funktionärer, förtroendevalda och representanter för kåren behöver vara medlemmar och poängterar att Valberedningen hör till den kategorin.  
							§12
Belåtna med utfallet avslutades sammanträdet i gott samförstånd, för att efterföljas med samkväm på Mässen.


38 visningar

Comments


bottom of page